Kierunek Mechatronika na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia I stopnia (inżynierskie) 

W programie studiów uwzględniono interdyscyplinarność tematyki poprzez równomierne rozłożenie ciężaru pomiędzy przedmioty związane z automatyką i robotyką, mechaniką, elektroniką i informatyką. Opracowany plan studiów realizujący w pełni standardy kształcenia dla kierunku, ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnym, często międzynarodowym zespole poprzez kształcenie zarówno ogólne, jak i kierunkowe oraz specjalistyczne.

Studia inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Student po czwartym semestrze dokonuje wyboru jednej spośród dwóch specjalności:

Projektowanie systemów mechatronicznych - rozwija umiejętności w zakresie:
- projektowania nowoczesnych maszyn
i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD,
- integracji podzespołów elektronicznych
i mechanicznych,
- doboru materiałów,
- badania wytrzymałości konstrukcji.

Systemy wbudowane - rozwija umiejętności w zakresie:
- projektowania systemów wbudowanych opartych na wielordzeniowych mikroprocesorach
i układach programowalnych FPGA,
- zarządzania sieciami komputerowymi,
- projektowania aplikacji internetowych
(JAVA i PHP).

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie poruszający się w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych, stosowanych we współczesnym przemyśle. Potrafi twórczo stosować elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które są najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności koordynacji i zarządzania zespołami projektowymi.

 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Studentom z dobrymi wynikami na studiach I stopnia i ambicjami zdobycia tytułu magistra, proponujemy podjęcie na Uniwersytecie Rzeszowskim studiów II stopnia w zakresie mechatroniki. Studia te trwają 3 semestry i dają możliwość ukończenia pełnego, 5 letniego cyklu kształcenia, otwierając jednocześnie możliwości podjęcia po ich ukończeniu studiów doktoranckich. Studia przeznaczone są dla osób chcących rozwinąć swoje zainteresowania na kierunku technicznym, obejmującym zagadnienia projektowania i budowy maszyn, mechaniki, robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki. Opracowany plan studiów ma na celu poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy oraz przygotowanie studentów do zmieniających się trendów na rynku pracy, a także do bardziej samodzielnego rozwoju w zakresie nauk technicznych. 
Proponowane specjalności umożliwiają wybór jednej z trzech ścieżek kariery, pozwalając na dostosowanie absolwenta do potrzeb na rynku pracy, w miarę zmieniających się okoliczności i uwarunkowań. Specjalności zwiększają dotychczas uzyskaną wiedzę na studiach pierwszego stopnia i ukierunkowują ją na nowe dziedziny.

 

 

W celu zwiększenia perspektyw zawodowych przyszłych absolwentów kierunku mechatronika, studentom zaproponowano trzy specjalności:

Zarządzanie przedsiębiorstwem (ZP)
Celem tej specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę potrzebą na stanowiskach kierowniczych. Proponowane przedmioty obejmują wiadomości z zakresu księgowości, finansów i organizacji przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy, zarządzania i marketingu, komunikacji międzyludzkiej i motywacji. Przedmioty te mają ponadto spełnić jeszcze inne zadanie – humanizować przyszłą kadrę techniczną. Służą wyrabianiu dobrego smaku i wrażliwości estetycznej, którą można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji, uczą technik negocjacyjnych. W ramach specjalności realizowane są następujące przedmioty:

- Podstawy przedsiębiorczości,
- Ekonomia,
- Finanse i bankowość,
- Zarządzanie projektem,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi,
- Komunikacja i motywacja,
- Marketing.

Systemy pomiarowe i sterujące (SPIS)
Studia w zakresie mechatroniki to także, a może przede wszystkim, sposób kształcenia specjalistów zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Powinny one zatem rozszerzyć wiedzę fachową absolwenta studiów I stopnia w zakresie czterech inżynierskich dyscyplin: elektroniki i elektrotechniki, informatyki, automatyki oraz budowy maszyn. Taki jest główny cel drugiej specjalności (SPIS), w ramach której realizowane są następujące przedmioty:
- Sterowniki,
- Miernictwo przemysłowe,
- Procedury pomiarowe,
- Obrabiarki sterowane numerycznie,
- Projektowanie CAD/CAM/SCADA,
- Mechatronika samochodowa,
- Wirtualne przyrządy pomiarowe,
- Projektowanie regulatorów.

Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne (AMIUR)
Medycyna przeżywa obecnie okres wzmożonego zainteresowania ze strony nauk technicznych. Aplikacje z zakresu biomechaniki, biotechnologii, biomimetyki i bioniki, robotyki medycznej, czy telemedycyny zmieniają metody i środki stosowane nie tylko w ratowaniu ludzkiego życia, ale także w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitowaniu pacjentów. Synergia wymienionych wyżej dyscyplin pozostających w kręgu zainteresowań mechatroniki zaczyna przynosić coraz bardziej spektakularne rezultaty.

Celem trzeciej proponowanej specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę potrzebną do projektowania, eksploatowania i serwisowania nowoczesnej aparatury rehabilitacyjnej i diagnostycznej stosowanej w służbie zdrowia. W ramach trzeciej specjalności (AMIUR), realizowane są przedmioty:

- Biomechanika,
- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
- Aparatura medyczna,
- Urządzenia rehabilitacyjne,
- Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych,
- Biomateriały,
- Roboty medyczne. 

mechatron.png