Szkolenia na kierunku mechatronika

Działanie to ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej dla kierunku mechatronika o dodatkowe zajęcia, dające szansę studentom na rozwój własnych zainteresowań, a także pozwalające na lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. W ramach tego działania zaplanowano m. in.:

 

 • Szkolenia specjalistyczne z oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego w nowoczesnym przemyśle np.: AutoCAD, Inventor, Altium, LabView, Cisco, Matlab, Ansys, 3D Max, itp

 • Szkolenia z zakresu ekonomii.
  Plan szkoleń z tego zakresu obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która będzie przydatna w szczególności studentom, którzy podejmą wyzwanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tematyka szkoleń obejmować będzie podstawy małej księgowości, zarządzania personelem itp.

 • Kursy języka angielskiego o profilu technicznym.
  Kurs ma za zadanie uzupełnić umiejętności językowe studentów zdobyte w ramach regularnego przedmiotu. Zintensyfikowany charakter kursu (4godz./tydzień) pozwoli przygotować studentów do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, w których konieczne jest na co dzień posługiwanie się językiem obcym. Dodatkową szansą, jaką stwarza projekt jest uzyskanie, bez dodatkowych opłat, wielu cennych na rynku pracy certyfikatów.

 Warunki rekrutacji:

 1. Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne obejmować będzie wszystkich studentów znajdujących się, w okresie trwania szkolenia, na liście studentów kierunku mechatronika
 2. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach specjalistycznych należy składać osobiście, w terminach podanych w ogłoszeniu, w Punkcie Rekrutacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie kierunku (w obu przypadkach rejestrowany będzie termin złożenia zgłoszenia).
 3. Kandydat wypełniający formularz zgłoszeniowy dokonuje wyboru zakresu szkolenia specjalistycznego, w którym chce uczestniczyć. Formularz zawiera oświadczenie studenta o liczbie odbytych szkoleń w ramach przedmiotu fakultatywnego, którego dotyczy rekrutacja oraz o wysokości średniej z ocen z poprzedniego semestru.
 4. O przyjęciu na szkolenie specjalistyczne decydować będą wyniki postępowania rekrutacyjnego dokonanego przez Komisję Rekrutacyjną.
 5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności
  a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatów dokumentów,
  b) ocena złożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych warunkujących przyjęcie kandydatów na szkolenie specjalistyczne o wybranej tematyce,
  c) zabezpieczenie tajności złożonych dokumentów,
  d) ustalenie listy rankingowej kandydatów dla poszczególnych szkoleń specjalistycznych
  e) ustalenie list osób przyjętych,
  f) sporządzenie w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego protokołu z jego przebiegu oraz przekazanie go do Menadżera Projektu.
 6. Lista rankingowa uporządkowana jest według rosnącej liczby odbytych przez kandydatów szkoleń.
 7. W przypadku tej samej liczby odbytych szkoleń pierwszeństwo udziału w szkoleniach specjalistycznych będzie przysługiwać osobom, z największą liczbą punktów. Na liczbę punktów składa się:
  - współczynnik 0,9 pomnożony przez średnią ocen z poprzedniego roku/semestru akademickiego dla studenta
  - współczynnik 1 pomnożony przez średnią ocen z poprzedniego roku/semestru akademickiego dla studentki.
  Średnia ocen liczona jest zgodnie z regulaminem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim opisującym sposób obliczania średniej ocen na potrzeby stypendium naukowego.
 8. Jako ostateczne kryterium rozstrzygające o zakwalifikowaniu kandydata na dane szkolenie w przypadku tej samej liczby punktów przyjęto kolejność zgłoszeń.
 9. W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestnictwa w danym szkoleniu przekroczy liczbę przewidzianych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.
 10. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej danego szkolenia mogą zostać dopuszczeni do uczestnictwa w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy wcześniej zakwalifikowanego Kandyda/tki przy założeniu, że liczba już zrealizowanych godzin, nie przekroczy 20% całkowitego wymiaru czasowego ustalonego dla danego szkolenia. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie kolejność na liście rezerwowej oraz dalsze spełnianie kryteriów formalnych udziału w szkoleniach.
 11. W przypadku nie wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów na szkolenie w pierwszej rekrutacji dopuszcza się uruchomienie rekrutacji uzupełniającej.
 12. Kandydat może wziąć udział w danym semestrze w więcej niż jednym szkoleniu.

 

W I etapie rekrutacji na szkolenia mogą uczestniczyć wyłącznie studenci objęci wsparciem w ramach projektu "UR-nowoczesność i przyszłość regionu", którzy przystąpili do projektu w okresie X.2010r. - VI.2012r.
W przypadku wolnych miejsc szkoleniowych w II etapie rekrutacji wyłonieni zostaną studenci kierunku mechatronika, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013r.

 

Pliki do pobrania: