Erasmus - Informacje o programie

Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

 

KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy: być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów, być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora); mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym;

w Polsce - na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1));

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.

 

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą. Erasmus - Uniwersytet Rzeszowaki

 

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja.

 

Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

 

NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

 

Wybrane opinie:

„Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z mojego pobytu na studiach w Portugalii. Program Sokrates-Erasmus umożliwia nam zdobycie bardzo ciekawych doświadczeń życiowych. Oprócz wiedzy zdobytej podczas nauki za granicą, mamy możliwość poznania ciekawych miejsc, innej kultury oraz przede wszystkim spotkania wspaniałych ludzi z różnych zakątków świata. Wszystkim zastanawiającym się jeszcze gorąco polecam skorzystanie z tej możliwości studiowania za granicą.”

"...Oprócz spraw naukowych, musimy wspomnieć o życiu towarzyskim. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymujemy kontakt aż do dzisiaj. Dzięki temu wyjazdowi przekonaliśmy się, że na święcie jest bardzo dużo otwartych, towarzyskich, jak również pomocnych i bezinteresownych osób. Z innymi studentami organizowaliśmy wyjazdy w różne rejony kraju. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca, zapoznaliśmy się z odmienną kulturą, ich zwyczajami oraz stylem życia. Na zakończenie chcielibyśmy napisać kilka słów dla osób planujących swój wyjazd. Uważamy, iż nie powinniście mieć żadnych wątpliwości, ponieważ wyjazd naprawdę jest tego wart. Erasmus okazał się być niezapomnianym doświadczeniem, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci.”

„ … Udział w programie erasmus jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić w trakcie studiów. Poznawanie ludzi z całego świata, ich zwyczajów, mentalności – to jedna z przyczyn czyniących ten program tak atrakcyjnym. Ani razu nie żałowałam decyzji o wyjeździe, pomimo że początkowo obawiałam się jak sobie poradzę na drugim końcu Europy i w kraju tak innym. Ostatecznie ten semestr minął mi bardzo szybko i gdyby byłaby taka możliwość, wyjechałabym jeszcze raz.”

Zródła:

http://erasmus.org.pl/

http://www.wi.pb.edu.pl